КЗ "Дніпрорудненська гімназія "Софія" - ЗОШ I-III ступенів №1"


RSS

натисніть на зображення

Що таке «типовий навчальний план»?

Навчальний план – основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу. Міністерство складає та затверджує типові навчальні плани – рамку, за якою пізніше формують робочі навчальні плани кожної окремої школи.

У навчальному плані міститься «інваріантний» та «варіативний» складники.

Простіше кажучи, «інваріантний» складник – це перелік предметів, викладання яких є обов’язковим, «варіативний» – блок, в якому навчальні предмети може обирати школа.

На сьогодні в чинних типових навчальних планах у інваріантній частині знаходиться 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмету виділено 1,5 години.

 

Нормативно-правова документація:

- Закон України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2018 №87 (1 клас);

 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

-Типова освітня програма під керівництвом О.Я. Савченко;

-Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна;

 

- лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення експертизи освітніх програм":

1 «Освітня програма для 1-2 класу за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.» (автори І. П. Старагіна, Г.М. Захарова, Г.В. Жемчужкіна, К.І. Пінсон, О.А. Перепелиця, Н. П. Сосницька);

2 «Освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти «Інтелект України» (автор І.В. Гавриш);

3 «Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією «Росток» (автор Т.О. Пушкарьова);

4 «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський колектив Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник В.О. Огневʹюк);

5 «Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, науковий керівник А. Д. Цимбалару);

6 «Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською педагогікою» (Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, автори Д.Ю. Косенко та О.І. Мезенцева);

7 «Освітня програма для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання» (Центр психології і методики розвивального навчання, автори С. В. Ломакович, Л.І. Тимченко, С. О. Жукова, О.М. Кондратюк);

8 «Освітня програма для 1-2-х класів «Світ, в якому я живу» (Видавництво «Навчальна книга-Богдан», керівник професор С.І. Якименко).

 

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»;

У якому зазначено, що оновлення державного стандарту відбуватиметься поетапно:

  • розроблено і затверджено Державний стандарт початкової освіти, а також типові освітні програми для 1-2 класів, за якими з 1 вересня 2018 року будуть навчатися першокласники;
  • решта класів 2-11 навчатимуться за державними стандартами, затвердженими до набрання чинності Закону України «Про освіту», а також типовими освітніми програмами, затвердженими наказами МОН України:

- від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 класи);

- від 20.04.2018 року №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 класи);

- від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 класи);

- від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (10 класи);

 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами та доповненнями).

 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 12.04.2018 № 1/9-224 «Щодо вивчення мов корінних народів або національних меншин у закладах загальної середньої освіти»;

 

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

 

- Статут закладу освіти.

 

Важливо зазначити:

  1. Вилучення з освітнього процесу предметів інваріантної складової не допускається.
  2. Години на їх вивчення можуть зменшуватися не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типової освітньої програми.
  3. Використання освітніх програм, розроблених закладами загальної середньої освіти, науковими установами абоіншими суб'єктами освітньої діяльності повинні бути затверджені Державною службою якості освіти (ДСЯО) – ст. 67 Закону України «Про освіту».
  4. Освітня програма закладу освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження ДСЯО, відділу освіти, засновника закладу освіти тощо. Її схвалює педагогічна рада та затверджує директор школи.
  5. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
  6. Варіативність змісту освіти реалізується через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, розвитку наскрізних умінь, вирівнювання їх досягнень.
  7. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів дозволяється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Структура робочих навчальних планів ЗЗСО:

І частина – Пояснювальна записка. Структура навчального року

ІІ частина - Таблиці розподілу навчального часу окремо для кожного класу початкової, основної та старшої школи ЗНЗ.

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою закладу освіти                                             Директор  ____________

протокол № ____                                                                             _______________

від «___»__________2018 року                                                     «___»__________2018р.

 

 

Радою закладу освіти

Голова Ради __________

 

_______________ протокол №____

«___»__________2018 року

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

______________________________________

(повна назва навчального закладу відповідно до Статуту)

на 2018/2019 навчальний рік

 

Пояснювальна записка робочих навчальних планів ЗЗСО:

І. Загальні засади

- вказати тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що будуть навчатися у 2018/2019 н.р.;

- вказати основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування (Закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Концепції, накази та листи Міністерства освіти і науки України);

- визначити, за якими Типовими освітніми програмами здійснюється діяльність (із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків): у 1-х класах- наказ, додаток; у 2-4- х класах – наказ, додаток; у 5-9-х класах – наказ, додаток; у 10- класах – наказ, додаток; в 11- класах – наказ, додаток;

- зазначити, в яких класах здійснюється профільне навчання (конкретно клас – профіль), в який спосіб, за рахунок якої кількості додаткових резервних годин;

- вказати мову навчання.

Структура навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

2. Поділ на семестри.

3. Орієнтовні канікули.

4. Режим роботи закладу освіти.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

- виконання Державного стандарту освіти (забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими освітніми програмами);

- обґрунтувати перерозподіл навчального часу між предметами, передбаченого Типовими освітніми програмами;

- аргументувати розподіл годин варіативної складової. Визначити спрямування та кількість цих годин по кожному класу;

- зазначити, як викладатимуться години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) за семестрами.

!!!

На кожній сторінці робочого навчального плану проставляється підпис керівника закладу освіти та печатка, документ наскрізно прошити і пронумерувати усі сторінки, вказати їх кількість і знову скріпити особистим підписом керівника і печаткою установи.